Business Listings

Default

Add your review, 0 reviews

สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Listed in Petanque

(662)3197622

สนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. 286 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Description: เปตอง เป็นกีฬากลางแจ้งประเภทหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสประมาณ 2 พันปีมาแล้ว และเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรป เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2518

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

Listed in Water Sports

0-2170-9468

ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Description: การก่อตั้ง / ความเป็นมา จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯกับกรมตำรวจเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2502 ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2531 ผู้เริ่มก่อตั้ง พล.ร.ท.สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น.…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

Listed in Gymnastics

02-136-1257-58

ชั้น 18 ห้อง 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Description: หลักฐานความเป็นมาของยิมนาสติกในเมืองไทยสมัยเริ่มแรกนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยใด และผู้ที่นำเข้ามาเผยแพร่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน ซึ่งจะปรากฎแต่เป็นเพียง ข้อสันนิษฐานและเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงสมัยที่มีการเขียนจดบันทึกจนสามารถยึดถือเป็นหลักฐาน จากการตั้งข้อสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณนั้นชาติไทยของเราได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศตั้งเเต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งสมัยนั้นจะติดต่อกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของไทยได้มีความสัมพันธิ์กับชาวต่างประเทศอย่างแน่นเฟ้น และได้มีการส่งข้าราชการไทยไปศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ซึ่งนิยมการออกกำลังกายประกอบอุปกรณ์ ราวคู่…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Listed in Fencing

02 136 2042

ชั้น 22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Description: ศิลปในการเข้าทำและตั้งรับด้วยดาบหรืออาวุธที่มีลักษณะคล้ายๆกัน กีฬาฟันดาบสากลสมัยใหม่เป็นกีฬาที่ใช้แข่งขันที่ให้ความสนุกสนาน กฎและเทคนิคต่าง ๆมีรากฐานที่พัฒนามาจากการใช้ดาบในสมัยโบราณที่ฝึกฝนเพื่อประสิทธิภาพในการรบ

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

Listed in Wrestling

(+๖๖) ๒ ๑๗๐ ๙๔๘๖, (+๖๖) ๙๒๕ ๖๙๕ ๘๓๖

๒๘๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๕ การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

Description: วิสัยทัศน์(Vision) สมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล กีฬามวยปล้ำแพร่หลายทุกภูมิภาคนักกีฬาและบุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำ พันธกิจ(Mission) 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในกีฬาบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง 2.ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ 3.พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ 4.การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬามวยปล้ำให้มีมาตรฐานสากลควบคุมกำกับและพัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 5.พัฒนาวิชาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กีฬาและการให้บริการทางการกีฬาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬา

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

Listed in Table Tennis

(66)021709474

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามำแหง เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Description: สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภทด้วยการ ออกกำลังกาย การแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม…

Read more...

Add your review, 0 reviews

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

Listed in Tennis

02 503 4080-3

100 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Description: สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศอันดับนักกีฬา ซึ่งได้จัดทำและปอัพเดทอันดับนักกีฬาทุกๆวันจันทร์ เวลา 09.00 น. สำหรับคะแนนบางรายการที่ยังไม่มีคะแนนเข้าในการจัดอันดับ อยู่ระหว่างการประสานกับผู้จัดการแข่งขัน เพื่อส่งผลการแข่งขันสำหรับการจัดทำอันดับต่อไป

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย

Listed in Sepak Takraw

6624337992

149 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Description: เมื่อปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติและอนุมัติให้ พ.อ.(พิเศษ) เดชา กุลบุตร ขณะที่ท่านเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยกลุ่มหนึ่ง ไปก่อตั้งและขอจดทะเบียนตั้งสมาคมขึ้นมาอีก 1 สมาคม เพื่อบริหารกิจกรรมกีฬาตะกร้อโดยเฉพาะ ใช้ชื่อว่า…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Listed in Running

02-564-3322-5

เลขที่ A05-A06 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ. เชียงราก ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121

Description: กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ เพราะแต่ก่อนมนุษย์ไม่รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักสร้างที่พัก ตลอดจนสร้างเครื่องนุ่งห่มเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน มนุษย์สมัยนั้นต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ และความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิดและมีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวกัน คือ ถ้ำ ซึ่งเรียกว่า “มนุษย์ชาวถ้ำ” (Cave man) และที่แห่งนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของการกีฬา โดยที่มนุษย์เหล่านี้ต้องป้องกันตัวเองจากสัตว์ร้าย บางครั้งต้องวิ่งเร็วเพื่อให้พ้นจากสัตว์ร้ายการวิ่งเร็ว…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Bkk Marathon

Listed in Running

+66(0)2-280-7667-8

226 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Description: หลังจาก คณะกรรมการจัดงาน BDMS Bangkok Marathon 2016 ได้ร่วมพิจารณาและมีความเห็นสมควรเลื่อนวันจัดงานออกไป พร้อมๆ กับการจัดหาสถานที่จัดงานแห่งอื่นแทนนั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมการ อันประกอบด้วย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในฐานะแกนกลางประสานงาน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา…

Read more...

Add your review, 0 reviews

โรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีในกรุงเทพมหานคร

Listed in Football

026512065 ต่อ 1605 หรือ 1606

36 สุขุมวิท ซอย 15, วัฒนา, คลองเตยเหนือ, กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย

Description: สโมสรฟุตบอลเชลซีมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความก้าวหน้าให้กับชุมชนทางด้านกีฬา ผ่านการก่อตั้งโรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีในกรุ่งเทพฯ ที่โรงเรียนนานาชาตินิสต์

Read more...

Add your review, 0 reviews

Streetbox Shop Seacon Square

Listed in Skateboarding

081 937 7039

Seacon Square ซีคอนศรีนครินทร์ ชั้น B1 fl.หน้าTop Supermarket ฝั่งโรบินสัน กรุงเทพมหานคร

Description: ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Team Sponsorship and Distributor for: Fallen, Macbeth, Real, Thunder, Spitfire, Antihero, Protec, K2skate

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

Listed in Volleyball

02-1709491-93

เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 17 ห้อง 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240

Description: จากการที่ประเทศไทยได้ริเริ่มและรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games – SEAP Games หรือเซียพเกมส์) ครั้งที่ ๑ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๐๒…

Read more...

Add your review, 0 reviews

Golf Square , Thailand

Listed in Golf

099-967-4524

100/101 ถนน กาญจนาภิเษก Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170

Description: กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีรายละเอียดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลไกการสวิง สมาธิ รวมถึงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ เป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนที่จะถ่ายทอดออกมาและถูกต้องเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งทุกปัญหา ของสวิงมีต้นสายปลายเหตุ ความเข้าใจจะทำให้ท่านสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างง่ายดายและตรงจุดตรงประเด็น เรียนกอล์ฟ สอนกอล์ฟ โดยโปรผู้สอนกอล์ฟมืออาชีพ มีหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป และกอล์ฟเด็ก รับการประกันผลเป็นจริงทุกคน

Read more...

Add your review, 0 reviews

Pro Nopp Golf Academy

Listed in Golf

086-021-0660

าคารเลขที่ UNIT 94 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Description: หลายคนอาจจะรู้จักผมจากบทบาทการเป็นโปรผู้ดำเนินรายการใน Club 18 จาก Golf Channel Thailand… หลายคนอาจจะติดตามคอลัมน์ของผมจาก Swing Golf Magazine… และหลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงผมจากบทบาทผู้บรรยายการแข่งขันกอล์ฟของทางช่อง Golf Channel Thailand……

Read more...

Add your review, 0 reviews

Home Thai BOXING

Listed in Boxing

084-550-9433

13/1 ซ.ปุณณวิถี 33 ถ.สุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม. 10260

Description: Home Thai Boxing ค่ายมวยไทย Online ชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเน้นสอนประสบการณ์มวยไทยกับกลุ่มลูกศิษย์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางค่ายมวย Home Thai Boxing ได้รวบรวมเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการมวยไทย…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

Listed in Basketball

02-170-9641, 092-962-5761, 092-962-5762

ชั้นที่ 17 อาคาร 25 ชั้นเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Description: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ต้องขออภัยท่านสมาชิก ท่านผู้ที่มีหัวใจรักบาสเกตบอล และผู้ที่เกี่ยวข้อกับวงการบาสเกตบอลทุกท่าน ที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ได้ เนื่องมาจากข้อมูลต่าง ๆ ได้ไปฝากไว้ผู้ให้บริการ แล้ว Server มีปัญหา และทางเราไม่ได้ทำการ Back Up ข้อมูลไว้เลย…

Read more...

Add your review, 0 reviews

FITFAC MUAYTHAI

Listed in Boxing

095-994-6194

ชั้น 2 เบลล์คอนโด(อยู่ด้านหลังเซนทรัลพระราม 9) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Description: FITFAC Muaythai Academy ศูนย์ลดน้ำหนักด้วยมวยไทยที่รวมวิทยาศาสตร์การกีฬากับ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก ได้สูงสุด FITFAC มวยไทย เป็นยิม ที่เชี่ยวชาญการลดน้ำหนัก ที่สนุก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยเป็น ครั้งแรกในประเทศไทยที่เราใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทำงานร่วมกับครูมวยมืออาชีพ ที่ผ่านประสบกาณ์การชกในสังเวียนจริง…

Read more...

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Listed in Badminton

+662 251-0712 +662 255-3391

ถนนวิทยุ-สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Description: ดำเนินงานสนองนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและรัฐบาลเพื่อพัฒนากีฬาแบดมินตันแข่งขันกับนานาชาติและเป็นผู้นำในระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย บริหารจัดการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมทั่วทุกภาคส่วน เป็นกีฬาที่สามารถเล่นออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสร้างเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและสามารถใช้เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

Read more...

14708389_1279115155442312_1678823704607430533_n

Add your review, 0 reviews

RODEO HORSE RIDING

Listed in Equestrian

081 441 8644

เลขที่42/36 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

Description: การสอนเบื้องต้นจะเหมาะกับผู้ไม่มีประสพการ์ณ หรือมีบ้างนิดหน่อย สอนให้จนถึงวิ่งควบ ได้ด้วยตัวเอง และจนกระทั้งไปออกเทรล ชมธรรมชาติของจริงๆ ประสพการ์ณดีๆนอกสนาม จำกัดน้ำหนักผู้เรียนไม่เกิน 75kg. ทั้งนักเด็กเล็ก เด็กโต นักศึกษาและผู้ทำงานแล้ว หรือเจ้าของกิจการ มากมายหลายท่าน เลือกที่จะมาขี่ม้าที่สนามโรดิโอ…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
ICB Websolutions - seo services Thailand

Online Marketing by ICB Websolutions


Skip to toolbar