Business Listings - Wrestling

Default

Wrestling Startpage

Add your review, 0 reviews

สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย

Listed in Wrestling

(+๖๖) ๒ ๑๗๐ ๙๔๘๖, (+๖๖) ๙๒๕ ๖๙๕ ๘๓๖

๒๘๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๕ การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

Description: วิสัยทัศน์(Vision) สมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล กีฬามวยปล้ำแพร่หลายทุกภูมิภาคนักกีฬาและบุคลากรมีศักยภาพเป็นเลิศประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำ พันธกิจ(Mission) 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรกีฬามาตรฐานที่มีศักยภาพในกีฬาบริหารองค์กรให้พึ่งพาตนเอง 2.ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ พัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ 3.พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาการแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศสู่ระดับนานาชาติ 4.การบริหารจัดการการแข่งขันกีฬามวยปล้ำให้มีมาตรฐานสากลควบคุมกำกับและพัฒนาการแข่งขันกีฬาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 5.พัฒนาวิชาการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กีฬาและการให้บริการทางการกีฬาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬา

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar